naar inhoud

Zebra EVA vzw

Zebra = EVA vzw

De vereniging Zebra is opgericht als een vzw en omgevormd tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

Zebra is een onderdeel van en onderschrijft de missie en de doelstellingen van de stad Diksmuide en dit om mee te helpen aan de uitwerking van de Vlaamse beleidsprioriteiten van het cultuurcentrum en de bibliotheek, het financieel beheer te voeren van de activiteiten, de opmaak, uitvoering en bekostiging van de programmering van het cultuurcentrum Kruispunt, de dienst lokaal cultuurbeleid en van de openbare bibliotheek die in relatie staan met bovenstaande opdracht. 

De statuten van de vereniging gelden als de grondwet van de vereniging. Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden, van de raad van bestuur en de algemene vergadering. De statuten van Zebra EVA vzw kan je nalezen bij de downloads.

Daarnaast is er ook een samenwerkingsovereenkomst tussen Zebra EVA vzw en stad Diksmuide. Deze regelt de verhoudingen tussen de stad en de vereniging, de afstemming van het beleid en de omschrijving en afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden van de vereniging ten opzichte van de stad en de engagementen van de stad ten opzichte van de vereniging. Meer weten? Download deze samenwerkingsovereenkomst.

 

Zebra = beheerraad bib & CC

De beheerraad van de bibliotheek en CC Kruispunt is een stedelijk adviesorgaan. Conform de Cultuurpactwet heeft zij een adviesbevoegdheid over: de werking van de culturele instellingen, de opmaak van het luik cultuurcentrum, bibliotheek en lokaal cultuurbeleid als onderdeel van het integrale meerjarenplan van de Stad Diksmuide en de verhuur van de infrastructuur in beheer van het cultuurcentrum aan organisatoren van activiteiten.

Meer info

Voorzitter Zebra EVA vzw

Werner Decoutere, Viconiastraat 1, 8600 Diksmuide

tel. 051 55 55 27, wd@kantoor-decoutere.be